หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการ

 

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานนโยบายและแผน 
      - งานกฎหมายและคดี
      - งานควบคุมโรค
      - งานบริการสาธารณสุข
      - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      - งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน 
      - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
กองการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
      - งานการเงิน
      - งานบัญชี
      - งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
      - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
ส่วนโยธา
      - งานก่อสร้าง 
      - งานประสานสาธารณูปโภค
      - งานผังเมือง
      - งานออกแบบและควบคุมอาคาร , การขุดดินถมดินและการควบคุมกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      - งานส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมโรงเรียน
      - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
อัตรากำลังพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย (ณ กันยายน 2563)
 
      -  พนักงานส่วนตำบล  จำนวน   17  คน
      -  ลูกจ้างประจำ   จำนวน    -  คน
      -  พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน    4  คน
      -  พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน    3  คน
      -  พนักงานจ้างเหมาบริการ    จำนวน   9  คน
 
      รวมทั้งหมด    จำนวน  33 คน                         


 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 592087 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft