องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการ

 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานนโยบายและแผน 
      - งานกฎหมายและคดี
      - งานควบคุมโรค
      - งานบริการสาธารณสุข
      - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      - งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน 
      - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
      - งานการเงิน
      - งานบัญชี
      - งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
      - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
ส่วนโยธา
      - งานก่อสร้าง 
      - งานประสานสาธารณูปโภค
      - งานผังเมือง
      - งานออกแบบและควบคุมอาคาร , การขุดดินถมดินและการควบคุมกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      - งานส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมโรงเรียน
      - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตรากำลังพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558)
 
      -  พนักงานส่วนตำบล  จำนวน   21  คน
      -  ลูกจ้างประจำ   จำนวน    -  คน
      -  พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน    4  คน
      -  พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน    3  คน
      -  พนักงานจ้างเหมาบริการ    จำนวน    5  คน
 
      รวมทั้งหมด    จำนวน  33  คน                         


รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายได้

2553

2554

2555

2556

2557

เงินอุดหนุนทั่วไป

10,203,445.00

7,103,418.00

8,037,080.00

8,049,590

8,583,970

รายได้ที่จัดสรร

11,523,906.19

11,260,581.20

11,954,835.28

15,783,505

14,359,870.42

รายได้ที่ อบต. จัดเก็บ

278,575.52

471,569.59

482,342.47

667,232

657,243.25

      รวมทั้งสิ้น

22,005,926.71

18,835,568.79

20,468,257.75

24,500,327

23,601,083.67การใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.แม่ลอย (ย้อนหลัง 3 ปี)

รายการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

งบกลาง

1,157,547

-

1,002,296

-

905,724

50

เงินเดือน

5,072,064

-

6,089,580

-

6,405,783

-

ค่าจ้างประจำ

-

 

-

-

-

-

ค่าจ้างชั่วคราว

808,228

-

863,100

-

845,190

-

ค่าตอบแทน

1,285,424

-

1,275,010

-

1,820,292

-

ค่าใช้สอย

1,869,656

18

2,466,678

02

2,826,802

58

ค่าวัสดุ

1,522,382

35

1,842,026

20

1,771,974

58

ค่าสาธารณูปโภค

184,126

75

242,389

63

251,997

92

เงินอุดหนุน

1,230,800

-

1,429,852

62

1,742,000

-

ค่าครุภัณฑ์

461,539

77

205,243

16

116,461

28

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,497,521

-

1,934,787

-

2,121,328

45

รายจ่ายอื่น ๆ

54,000

-

54,500

-

9,500

-

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์

11,397,601

24

9,864,142

36

10,253,681

-

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการ

 

 

 

 

 

 

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-

-

 

 

 

 

รวม

26,540,890

29

27,269,604

99

29,070,795

31

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
ผู้เข้าชมเว็บ 193009 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน
Copyright © 2016 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft