หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารแม่ลอยตำบลแม่ลอย ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  16 ธันวาคม  2539 ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ลักษณะการตั้งถิ่นฐานประชากรส่วนใหญ่เป็นชุมชนดังเดิมที่บรรพบุรุษอพยพถิ่นฐานมาจากจังหวัดน่าน แพร่ เพื่อมาตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณตามลำน้ำลอย หนองข่วง และต่อมาภายหลังได้มีประชากรอพยพมาจากภาคอีสานเพื่อมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติมบางส่วน
 

ขนาดและที่ตั้ง

          องค์การบริหารตำบลแม่ลอย ตั้งอยู่พิกัดที่  2165000N  61000E  และอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเทิง  ห่างจากอำเภอ 21 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  45  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  795 กิโลเมตร  และเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา  มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จำนวน 49,750 ไร่ หรือประมาณ 79.60 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม  13 หมู่บ้าน

- หมู่ที่ 1  บ้านหนองข่วง         
- หมู่ที่ 2  บ้านเกี๋ยงดอย          
- หมู่ที่ 3  บ้านเกี๋ยงใต้             
- หมู่ที่ 4  บ้านห้วยน่าน         
- หมู่ที่ 5  บ้านแม่ลอยไร่           
หมู่ที่ 6  บ้านแม่ลอยไร่ใต้      
- หมู่ที่ 7  บ้านเกี๋ยงกลาง
- หมู่ที่ 8  บ้านสันเจริญ 
- หมู่ที่ 9  บ้านจำไคร้
- หมู่ที่ 10  บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน
- หมู่ที่ 11  บ้านใหม่สุขสันต์
- หมู่ที่ 12  บ้านศรีมงคล
- หมู่ที่ 13  บ้านเกี่ยงดอยเจริญราษฎร์ เป็นหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้านทั้งหมด
 

อาณาเขต 

ตำบลแม่ลอยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  ตำบลปล้อง  อำเภอเทิง
- ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลศรีดอนไชย  อำเภอเทิง
- ทิศใต้               ติดต่อกับ  ตำบลป่าแดด  อำเภอป่าแดด  ตำบลหงส์หิน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา
- ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลเชียงเคี่ยนอำเภอเทิง ตำบลป่าแงะ  อำเภอป่าแดด                                                    

โดยใช้เส้นทางการคมนาคมไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1020 (สายเทิง – เชียงราย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1292  และถนน รพช.ชร.2062   เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอเทิง  ตลอดจนอำเภอเมืองเชียงราย  


สภาพภูมิศาสตร์

      สภาพภูมิประเทศในเขตตำบลแม่ลอยโดยทั่วไป  ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง  ส่วนตอนกลางเป็นพื้นที่ราบ  โดยมีความลาดเอียงขึ้นไปในทางทิศเหนือ  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติ  ป่าขุนงิ้ว  ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง  ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทิศใต้และทิศตะวันออกของตำบลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง  บริเวณด้านทิศเหนือของตำบลมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญตัดผ่านได้แก่   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020  โดยผ่านทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตก  ซึ่งมาจากอำเภอเทิงไปยังเมืองเชียงราย  ตอนกลางของตำบลมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1292  เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1020  จากทิศเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้  และยังมีถนน  รพช.ชร.2062  เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292  จากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ 


สภาพภูมิอากาศทั่วไป

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลแม่ลอย แบ่งเป็น 3  ฤดู ได้แก่

1. ฤดูร้อน  ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
2. ฤดูฝน    ช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
3. ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 

ประชากร


ข้อมูลประชากรประจำปี 2562 แยกตามหมู

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากรชาย

(คน)

ประชากรหญิง

(คน)

ประชากรรวม

(คน)

จำนวนครัวเรือน(หลังคา)

1.บ้านหนองข่วง

241 260

501

200

2.บ้านเกี๋ยงดอย

195

206

401

168

3.บ้านเกี๋ยงลุ่ม

292

298

590

227

4.บ้านห้วยน่าน

301

322

623

236

5.บ้านแม่ลอยไร่

332

353

685

239

6.บ้านแม่ลอยไร่ใต้

322

302

624

238

7.บ้านเกี๋ยงกลาง

161

302

365

149

8.บ้านสันเจริญ

271

280

551

224

9.บ้านจำไคร้

96

118

214

91

10.บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน

164

156

320

143

11.บ้านใหม่สุขสันต์

343

334

677

248

12.บ้านศรีมงคล

353

345

698

263

13.บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์

176

158

334

126

รวมทั้งสิ้น

3,247

3,336

6,583

2,552

ที่มา : ข้อมูลทะเบียน อ.เทิง ณ เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2564การศึกษา

        จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่ลอย

1 ศพด.ตำบลแม่ลอย ตั้งอยู่พื้นที่ ม.6

2. รร.บ้านแม่ลอยไร่(ระดับอนุบาล/ป.1-6)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482 มีเนื้อที่ 48 ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ ม.6 รับผิดชอบ ม.5,6,11,9

3. รร.บ้านเกี๋ยง”คุรุราษฎร์วิทยา”(ระดับอนุบาล ป.1-ม.3) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 มีเนื้อที่  33  ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ ม.1 รับผิดชอบ ม.1,2,7,8,10,13

4. รร.บ้านเกี๋ยงใต้ (ระดับ อนุบาล/ป.1-6) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513  มีเนื้อที่  23  ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ ม.12 รับผิดชอบ ม.3,4,12

 

สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล  จำนวน  2 แห่ง   ดังนี้  

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลอย ม.6 หมู่บ้านบริการ คือ ม.5,6,9,11,1,8

    

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกี๋ยง ม. 12 หมู่บ้านบริการ คือ ม.2,3,4,7,10,12,13 

     

 

ศาสนา

- วัด  จำนวน   5  แห่ง ดังนี้   (วัดหนองข่วง ม.1/วัดศรีมงคล ม.4/วัดแม่ลอยไร่ ม.6/วัดพลอยโสภณ ม.9/วัดเกี๋ยงดอย ม.10)
- นับถือศาสนาพุทธ 6,843 คน ร้อยละ    99.71
- นับถือศาสนาคริสต์     20 คน ร้อยละ      0.29
 

ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น
 
- งานสรงน้ำพระธาตุใน ต.แม่ลอย   ช่วงเวลาจัดงาน วันวิสาขบูชาของทุกปี
- งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   ช่วงเวลาจัดงาน 15 เมษายน ของทุกปี
- งานประเพณีลอยกระทง   ช่วงเวลาจัดงาน  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
- งานประเพณีสลากภัต   ช่วงเวลาจัดงาน  จะเริ่มจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (ตรงกับเดือน 12 ของทางเหนือ) ไปจนถึงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ก่อนออกพรรษา


 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 672360 ครั้ง กำลังออนไลน์ 38 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft