องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานตำบล

 

ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารแม่ลอยตำบลแม่ลอย ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  16 ธันวาคม  2539 ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ลักษณะการตั้งถิ่นฐานประชากรส่วนใหญ่เป็นชุมชนดังเดิมที่บรรพบุรุษอพยพถิ่นฐานมาจากจังหวัดน่าน แพร่ เพื่อมาตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณตามลำน้ำลอย หนองข่วง และต่อมาภายหลังได้มีประชากรอพยพมาจากภาคอีสานเพื่อมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติมบางส่วน
 

ขนาดและที่ตั้ง

          องค์การบริหารตำบลแม่ลอย ตั้งอยู่พิกัดที่  2165000N  61000E  และอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเทิง  ห่างจากอำเภอ 21 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  45  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  795 กิโลเมตร  และเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา  มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จำนวน 49,750 ไร่ หรือประมาณ 79.60 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม  13 หมู่บ้าน

- หมู่ที่ 1  บ้านหนองข่วง         
- หมู่ที่ 2  บ้านเกี๋ยงดอย          
- หมู่ที่ 3  บ้านเกี๋ยงใต้             
- หมู่ที่ 4  บ้านห้วยน่าน         
- หมู่ที่ 5  บ้านแม่ลอยไร่           
หมู่ที่ 6  บ้านแม่ลอยไร่ใต้      
- หมู่ที่ 7  บ้านเกี๋ยงกลาง
- หมู่ที่ 8  บ้านสันเจริญ 
- หมู่ที่ 9  บ้านจำไคร้
- หมู่ที่ 10  บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน
- หมู่ที่ 11  บ้านใหม่สุขสันต์
- หมู่ที่ 12  บ้านศรีมงคล
- หมู่ที่ 13  บ้านเกี่ยงดอยเจริญราษฎร์ เป็นหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้านทั้งหมด
 

อาณาเขต 

ตำบลแม่ลอยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  ตำบลปล้อง  อำเภอเทิง
- ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลศรีดอนไชย  อำเภอเทิง
- ทิศใต้               ติดต่อกับ  ตำบลป่าแดด  อำเภอป่าแดด  ตำบลหงส์หิน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา
- ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลเชียงเคี่ยนอำเภอเทิง ตำบลป่าแงะ  อำเภอป่าแดด                                                    

โดยใช้เส้นทางการคมนาคมไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1020 (สายเทิง – เชียงราย) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1292  และถนน รพช.ชร.2062   เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอเทิง  ตลอดจนอำเภอเมืองเชียงราย  


สภาพภูมิศาสตร์

      สภาพภูมิประเทศในเขตตำบลแม่ลอยโดยทั่วไป  ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง  ส่วนตอนกลางเป็นพื้นที่ราบ  โดยมีความลาดเอียงขึ้นไปในทางทิศเหนือ  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติ  ป่าขุนงิ้ว  ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง  ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทิศใต้และทิศตะวันออกของตำบลอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง  บริเวณด้านทิศเหนือของตำบลมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญตัดผ่านได้แก่   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020  โดยผ่านทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตก  ซึ่งมาจากอำเภอเทิงไปยังเมืองเชียงราย  ตอนกลางของตำบลมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1292  เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1020  จากทิศเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้  และยังมีถนน  รพช.ชร.2062  เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292  จากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ 


สภาพภูมิอากาศทั่วไป

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลแม่ลอย แบ่งเป็น 3  ฤดู ได้แก่

1. ฤดูร้อน  ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
2. ฤดูฝน    ช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
3. ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 

ประชากร

สถิติจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  ตามทะเบียนราษฎร 3 ปีย้อนหลัง

ปี

จำนวนประชากร (รวม)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

จำนวนครัวเรือน

2555

6,778

3,380

3,398

2,348

2556

6,789

3,389

3,400

2,368

2557

6,774

3,379

3,395

2,378


สถิติช่วงอายุ(ปี)ของประชากรในเขตตำบลแม่ลอย  เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 3 ปีย้อนหลัง

พ.ศ.

น้อยกว่า 1-4 ปี

5-9 ปี

10-14  ปี

15-19  ปี

 20- 24 ปี

25-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

รวม

2555

124

107

148

160

174

169

254

212

191

213

2,020

2,052

469

485

6,778

2556

151

136

151

159

168

165

254

206

194

212

2,003

2,046

468

476

6,789

2557

149

128

160

153

152

160

242

206

206

215

1,977

2,012

493

521

6,774ข้อมูลประชากรประจำปี 2558 แยกตามหมู

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากรชาย

(คน)

ประชากรหญิง

(คน)

ประชากรรวม

(คน)

จำนวนครัวเรือน(หลังคา)

1.บ้านหนองข่วง

251

270

521

191

2.บ้านเกี๋ยงดอย

198

208

406

162

3.บ้านเกี๋ยงลุ่ม

309

304

613

215

4.บ้านห้วยน่าน

300

332

632

227

5.บ้านแม่ลอยไร่

346

345

691

227

6.บ้านแม่ลอยไร่ใต้

330

311

641

223

7.บ้านเกี๋ยงกลาง

182

222

404

145

8.บ้านสันเจริญ

284

278

562

208

9.บ้านจำไคร้

98

119

217

84

10.บ้านเกี๋ยงดอยสูงเนิน

179

156

335

133

11.บ้านใหม่สุขสันต์

347

329

676

235

12.บ้านศรีมงคล

349

354

703

238

13.บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์

200

164

364

122

รวมทั้งสิ้น

3,373

3,392

6,765

2,410

ที่มา : ข้อมูลทะเบียน อ.เทิง ณ เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ข้อมูลประชากรประจำปี 2558 แยกตามช่วงชั้นอายุ ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


 

การศึกษา

          ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ส่วนใหญ่มีความรู้อ่านออก เขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 99 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม รองลงมาคือมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาตามลำดับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2557)

จำนวนโรงเรียน

/รายละเอียด

จำนวนเด็ก

จำนวนบุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1 ศพด.ตำบลแม่ลอย ตั้งอยู่พื้นที่ ม.6

53

55

108

-

6

6

1. รร.บ้านแม่ลอยไร่(ระดับอนุบาล/ป.1-6)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482 มีเนื้อที่ 48 ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ ม.6 รับผิดชอบ ม.5,6,11,9

37

32

69

5

3

8

2. รร.บ้านเกี๋ยง”คุรุราษฎร์วิทยา”(ระดับอนุบาล ป.1-ม.3) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 มีเนื้อที่  33  ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ ม.1 รับผิดชอบ ม.1,2,7,8,10,13

96

109

205

14

10

24

3. รร.บ้านเกี๋ยงใต้ (ระดับ อนุบาล/ป.1-6) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513  มีเนื้อที่  23  ไร่ ตั้งอยู่พื้นที่ ม.12 รับผิดชอบ ม.3,4,12

48

43

91

4

5

9

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 13  แห่ง
- จำนวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  2  แห่ง (ม.1,3) 

 

สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล  จำนวน  2 แห่ง   ดังนี้  

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลอย ม.6 หมู่บ้านบริการ คือ ม.5,6,9,11,1,8

      บุคลากรทางการแพทย์   มีดังนี้
      1.1) นักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน   3   คน
      1.2) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   จำนวน   1   คน
      1.3) พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน   2   คน                                                                        
      1.4) พนักงานทั่วไป   จำนวน   1   คน

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกี๋ยง ม. 12 หมู่บ้านบริการ คือ ม.2,3,4,7,10,12,13 

      บุคลากรทางการแพทย์   มีดังนี้
      2.1) นักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน  1 คน   
      2.2) จพง.สาธารณสุขชุมชน   จำนวน  1 คน             
      2.3) พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน  2 คน           
      2.4) พนักงานทั่วไป   จำนวน  1  คน
      2.5) พยาบาลวิชาชีพ    จำนวน  1 คน
      2.6) ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    จำนวน 1  คน


โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรกในพื้นที่ตำบลแม่ลอย 

(ข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลอย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกี๋ยง ประจำปีงบประมาณ 2557)

1. โรคอุจจาระร่วง จำนวน 87 ราย
2. โรคตาแดง จำนวน 51 ราย
3. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ   จำนวน 13 ราย
4. โรคมือเท้าปาก   จำนวน 11 ราย
5. โรคบิด    จำนวน   5 ราย


โรคที่ประชาชนมารับบริการในสถานพยาบาลมากของรัฐในพื้นที่ตำบลแม่ลอย มากที่สุด 5 อันดับแรก  
(ข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลอย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกี๋ยง ประจำปีงบประมาณ 2557)

1. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและกล้ามเนื้อยึดรวม จำนวน  3,429  ราย                                  
2. โรคระบบทางเดินหายใจ   จำนวน  3,111  ราย
3. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคช่องปาก   จำนวน  1,597  ราย
4. โรคอาการและสิ่งผิดปกติ   จำนวน  1,327 ราย
5. โรคระบบไหลเวียนเลือด   จำนวน  1,018 ราย


สาเหตุการตายมากที่สุด 4 อันดับแรกในพื้นที่ตำบลแม่ลอย
(ข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลอย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกี๋ยง ประจำปีงบประมาณ 2557)

1. โรคมะเร็ง    จำนวน 10 ราย
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด    จำนวน  7 ราย
3. โรคไต    จำนวน 4 รายและโรคปอดอุดกั้น จำนวน 4 ราย
4. โรคระบบทางเดินอาหาร    จำนวน 3 ราย /ผูกคอตาย จำนวน 3 ราย 
5. โรคถุงลมโป่งพอง จำนวน 3 ราย  และโรคชรา จำนวน 3 ราย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จำนวน  188   คน
(เขตบริการ รพ.สต.แม่ลอย จำนวน 85 คน / เขตบริการ รพ.สต.บ้านเกี๋ยง จำนวน 103 คน)

ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน จำนวนทั้ง 13 หมู่บ้าน เท่ากับ 7.87จากคะแนนเต็ม 10 
(ที่มาข้อมูล จปฐ. ปี 2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิง)


การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

          ปัจจุบันพบว่ากลุ่มเยาวชนมีความเสี่ยงสูงในการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้มีทันสมัยติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็วและมีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งเป็นสื่อที่วัยรุ่นใช้ติดต่อกัน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน  สำหรับการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนยังขาดการร่วมมือที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียว แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดคือใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ทางราชการเพื่อใช้หาแนวทางป้องกันและแก้ไปปัญหาดังกล่าวต่อไป

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากอดีตซึ่งไม่เคยเกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่ลอย   แต่ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในตำบลแม่ลอยทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มีแนวโน้มสูงขึ้น และเกิดจากการเรียนแบบสื่อหรือเกมส์ที่มีความรุนแรง เนื้อหาไม่เหมาะสมจึงเกิดปัญหาอาชญากรรมพื้นตำบลแม่ลอย  ส่วนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยการจัดเตรียมคน/วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เช่น รถกู้ชีพกู้ภัย การจัดเวรยามและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งมีการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที รวมถึงสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์     

          โดยข้อมูลอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนการป้องกันและดูแลทรัพย์สินของราษฎรในตำบลแม่ลอย  ดังนี้

- วิทยุสื่อสารแบบตั้งโต๊ะ  จำนวน  1  เครื่อง
- วิทยุสื่อสารแบบพกพา  จำนวน   30   เครื่อง
- ป้อมตำรวจ (ตู้ยาม)ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6  จำนวน    1   แห่ง  
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 3 รุ่น  จำนวน   138   คน
- อาสาสมัครสมาชิกตำรวจบ้าน   (สตบ.)    จำนวน   48   คน
- รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  ขนาด 6,000 ลิตร    จำนวน   1   คัน                                                                              
- รถกู้ชีพกู้ภัยEMS ประจำ อบต.แม่ลอย  จำนวน   1  คัน
- รถไถฟาร์มแทรคเตอร์    จำนวน  1   คัน
- เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย อบต.แม่ลอย  จำนวน  12  คน

 

 

 

ศาสนา

- วัด  จำนวน   5  แห่ง ดังนี้   (วัดหนองข่วง ม.1/วัดศรีมงคล ม.4/วัดแม่ลอยไร่ ม.6/วัดพลอยโสภณ ม.9/วัดเกี๋ยงดอย ม.10)
- นับถือศาสนาพุทธ 6,843 คน ร้อยละ    99.71
- นับถือศาสนาคริสต์     20 คน ร้อยละ      0.29
 

ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น
 
- งานสรงน้ำพระธาตุใน ต.แม่ลอย   ช่วงเวลาจัดงาน วันวิสาขบูชาของทุกปี
- งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   ช่วงเวลาจัดงาน 15 เมษายน ของทุกปี
- งานประเพณีลอยกระทง   ช่วงเวลาจัดงาน  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
- งานประเพณีสลากภัต   ช่วงเวลาจัดงาน  จะเริ่มจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (ตรงกับเดือน 12 ของทางเหนือ) ไปจนถึงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ก่อนออกพรรษา


 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
ผู้เข้าชมเว็บ 192952 ครั้ง กำลังออนไลน์ 26 คน
Copyright © 2016 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft