องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพเศรษฐกิจ

 
อาชีพ
          ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยส่วนใหญ่ร้อยละ 86.50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาร้อยละ 10 ประกอบอาชีพรับจ้าง และมีอาชีพค้าขาย และรับราชการตามลำดับ


รายได้ของประชาชน  
          รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  จำนวน 158,742 บาท/ปี  รายได้บุคคลเฉลี่ย จำนวน 60,599 บาท/ปี สามารถจำแนกแหล่งรายได้ดังนี้
1. อาชีพหลัก จำนวน 102,870 บาท/ปี 2. อาชีพรอง  จำนวน 41,282 บาท/ปี
3. รายได้อื่น  จำนวน 11,703 บาท/ปี
4. ปลูก เลี้ยง หาเอง จำนวน 2,886 บาท/ปี
          หมายเหตุ จำนวนที่สำรวจ  จำนวน 2,003 ครัวเรือน  จำนวน 5,247 คน
 
(ที่มาข้อมูล จปฐ. ปี 2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิง)

 
รายจ่ายของประชาชน    
          รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย  จำนวน 112,642 บาท/ปี  รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย จำนวน 43,000 บาท/ปี สามารถจำแนกแหล่งรายจ่ายดังนี้
1. ต้นทุนการผลิต จำนวน 43,462 บาท/ปี
2. อุปโภคบริโภคที่จำเป็น  จำนวน 43,694 บาท/ปี
3. อุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็น  จำนวน 20,201 บาท/ปี
4. ชำระหนี้สิน จำนวน 5,285บาท/ปี
          หมายเหตุ จำนวนที่สำรวจ  จำนวน 2,003 ครัวเรือน  จำนวน 5,247 คน
 
(ที่มาข้อมูล จปฐ. ปี 2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิง)

 
พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบล คือ ข้าวนาปี ลำไย ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วดำ

การอุตสาหกรรมและพาณิชย์

1) โรงสีข้าว 16 แห่ง
2) ปั้มน้ำมัน 9   แห่ง (หัวฉีด 2 แห่ง / ปั๊มตู้หยอดเหรียญ 5 แห่ง / ปั๊ม หลอด 2 แห่ง)
3) ร้านค้าทั่วไป    46   แห่ง
4) ตลาดสด    2   แห่ง (ม.2 , ม.5)
5) โรงน้ำดื่ม    3   แห่ง
6) ร้านตัดผม,เสริมสวย    5   แห่ง
7) ร้านขายอาหาร    4   แห่ง
9) ร้านซ่อมรถ    4   แห่ง
10) โรงผลิตบล็อก   3    แห่ง
11) ร้านล้างรถ   1    แห่ง
12) รับฝากรถ    1    แห่ง                                                                                            
13) ร้านอลูมิเนียม      2 แห่ง
14) โรงขนมจีน     1    แห่ง
15) บ้านเช่า/ห้องเช่า    4   แห่ง
16) ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า    1    แห่ง 


กลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลแม่ลอยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจของชุมชน ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อกลุ่ม

สถานที่ตั้ง

1

กลุ่มแม่บ้านเกษตรทำนาบ้านเกี๋ยง

ม.1

2

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์พัฒนา บ้านเกี๋ยงลุ่ม

ม.3

3

กลุ่มนวดแผนไทยเกี๋ยงใต้

ม.3

4

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

ม.3

5

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดห้วยน่าน

ม.4

6

กลุ่มน้ำดื่มชุมชนบ้านแม่ลอยไร่

ม.5

7

กลุ่มเพาะเห็ดฟางอบไอน้ำ

ม.5

8

กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ

ม.6

9

กลุ่มเลี้ยงปลาผู้สูงอายุ ม.6

ม.6

10

กลุ่มข้าวอินทรีย์ 2,000

ม.8

11

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สูงเนิน

ม.10

12

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านใหม่สุขสันต์ ม.11

ม.11

13

กลุ่มอินทรีย์พัฒนา

ม.12

14

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์

ม.13

15

กลุ่มทำนาบ้านเกี๋ยง 2

ม.4พื้นที่และสภาพการถือครอง ตำบลแม่ลอย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่การเกษตร (ไร่)

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

(ไร่)

ที่นา

ที่ไร่

สวน

รวม

อยู่อาศัย

แหล่งน้ำ

ป่าไม้

1

หนองข่วง

3,636

1,774

556

157

2,487

374

70

705

2

เกี๋ยงดอย

3,289

1,272

505

198

1,975

204

-

1,110

3

เกี๋ยงลุ่ม

3,984

1,050

422

112

1,584

220

-

2,180

4

ห้วยน่าน

4,245

819

415

100

1,334

365

-

2,546

5

แม่ลอยไร่

3,864

1,014

600

215

1,829

324

-

1,711

6

แม่ลอยไร่ใต้

4,969

1,780

571

315

2,666

283

-

2,020

7

เกี๋ยงกลาง

2,887

1,314

336

150

1,800

346

-

741

8

สันเจริญ

4,416

1,235

482

283

2,000

307

-

2,109

9

จำไคร้

3,576

856

51

76

983

142

-

2,451

10

เกี๋ยงดอยสูงเนิน

2,260

767

198

60

1,025

100

100

1,035

11

ใหม่สุขสันต์

5,272

1,200

730

350

2,280

239

50

2,703

12

ศรีมงคล

5,024

1,694

412

250

2,356

268

-

2,400

13

เกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์

2,328

780

225

40

145

148

100

1,035

รวม

49,750

15,555

5,503

2,306

23,364

3,320

320

22,746 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
ผู้เข้าชมเว็บ 192960 ครั้ง กำลังออนไลน์ 34 คน
Copyright © 2016 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft