หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งท่องเที่ยว

 

1) หนองข่วง 

          เป็นหนองน้ำที่ตั้งอยู่กลางตำบล อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 1 บ้านหนองข่วง ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มแอ่งน้ำธรรมชาติ  ต่อมากรมชลประทานได้เข้ามาขุดลอกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และใช้เป็นแหล่งทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่  ปัจจุบันผู้นำชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา หนองข่วงจนมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีการอนุรักษ์พันธุ์ ปลาหลายชนิด และมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน

2) ม่อนผาต้าย 

          เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี ตั้งอยู่ ณ  หมู่ที่ 1  จากการสำรวจของกรมศิลปากรหน่วยที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้พบว่าสถานที่แห่งนี้มีลักษณะที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีต ร่องรอยสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นแนวก้อนหินขนาดใหญ่ นำมาเรียงต่อกันเป็นกำแพงรอบ 4 ด้าน ในพื้นที่ประมาณ 2 งาน นับว่าเป็นโบราณสถานที่น่าศึกษาและเที่ยวชมอีกแห่งของตำบลแม่ลอย

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 520420 ครั้ง กำลังออนไลน์ 7 คน
Last Update © 2021 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft