หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.แม่ลอย ร่วมกับสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินการประเมินตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ อบต.แม่ลอย

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 อบต.แม่ลอย ร่วมกับสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินการประเมินตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ อบต.แม่ลอย 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 692042 ครั้ง กำลังออนไลน์ 15 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft