หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมการใช้ แอปพลิเคชัน Farmbook (ฟาร์มบุ๊ค) สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

อบต.แม่ลอย ร่วมกับ สนง.เกษตร อ.เทิง จัดอบรม หลักสูตรการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการใช้ประโยชน์จาก แอปพลิเคชั่น farmbook (ฟาร์มบุ๊ค) สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล เพื่อให้เกษตรกรได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูกและติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร และเลี่ยงการเดินทาง ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด จากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 573218 ครั้ง กำลังออนไลน์ 13 คน
Last Update © 2021 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft