หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแม่ลอย โดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานพมจ.เชียงราย จำนวน 3 หลัง ดังนี้ 1.บ้านนายธร ต๊ะ จันทร์ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 20,000 บาท ซ่อมแซมห้องน้ำ 2.บ้านนายคำหล้า ปัญญา หมู่ที่ 4 งบประมาณ 20,000 บาท ซ่อมแซมฝาบ้าน พื้นบ้าน 3.บ้านนายเกียจ ปุ๊ดธิมา หมู่ที่ 11 งบประมาณ 20,000 บาท ฝาบ้าน พื้นบ้าน หลังคา 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 573279 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน
Last Update © 2021 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft