องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจงดี อินต๊ะนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวกุลรัศมิ์ วรรณชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางจุฑารัตน์ มูลชัย
ครู คศ.1


นางแจ่มจันทร์ ติ๊บกรณ์
ครู คศ.1


นางวรรณ์เพ็ญ ปูชัย
ครู คศ.1


นางสาวจันทร์ฉาย คำมูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)


นางน้อย ใจวรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)


นางอำนวย แปงหมื่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)


นายสมศักดิ์ ใจสุข
นักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลอย

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
ผู้เข้าชมเว็บ 269522 ครั้ง กำลังออนไลน์ 22 คน
Copyright © 2016 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft