โครงสร้างบริหาร : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา


นางสาวจงดี อินต๊ะนนท์
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวกุลรัศมิ์ วรรณชัย
นักวิชาการการศึกษา


นางจุฑารัตน์ มูลชัย
หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กตำบลแม่ลอย


นางแจ่มจันทร์ ติ๊บกรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวรรณ์เพ็ญ ปูชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจันทร์ฉาย คำมูล
ผู้ดูแลเด็ก


นางน้อย ใจวรณ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางอำนวย แปงหมื่น
ผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
ผู้เข้าชมเว็บ 182699 ครั้ง กำลังออนไลน์ 31 คน
Copyright © 2016 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft