ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ลอย

เมื่อ 11/08/2020 เวลา 11:08:46 น.

    

                รายชื่อกำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน
              ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  อ.เทิง จ.เชียงราย
      ที่               ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายสายเพชร  ปูชัย กำนันตำบลแม่ลอย 080-8587497
2 นายประทาน  ทองคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 086-1860719
3 นายวีระ  วรรณชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 083-3182850
4 นายวสันต์ ปัญญาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 064-3036122
5 นายนึก  ดวงประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 080-1274580
6 นายสมบูรณ์  ปีหล้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 087-1758998
7 นายกิตติพงษ์  ปูชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 087-3614969
8 นายวีระศักดิ์  ปูชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 086-0692759
9 นายถวิล สุภาพัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 084-3788447
10 นายสมชาย  เข็มเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 065-0124575
 11 นายเมฆ  แก้วมาเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 096-0712833
12 นายสุรชาติ  นายด่าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 087-1813315
13 นายวสันต์  เอื้ออารีย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 089-0187115