หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
คำขวัญ

หนองข่วงน้ำใส           ป่าไม้เขียวขจี
ดีเด่นวัฒนธรรม           ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์
ดำรงเกษตรอินทรีย์        วิถีชีวิตพอเพียงวิสัยทัศน์ (Vission)

ประชาชนอยู่ดี กินดี สัญจรดี การศึกษาดี สามัคคี มีศีลธรรมพันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและดูแลสวัสดิการสังคมของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และ  ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้เสริมแก่ประชาชน
3. บริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน
4. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้ได้มาฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนและส่งเสริมบอบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 760414 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน
Last Update © 2023 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น