หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำนาจหน้าที่

 

1. อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. อำนาจหน้าที่ ที่ต้องทำในเขต อบต. (มาตรา 67)
     2.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
     2.2  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัด   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     2.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     2.4  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     2.5  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
     2.6  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
     2.7  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2.8  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     2.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
 
3.  อำนาจหน้าที่  ที่อาจจัดทำกิจการในเขต อบต. (มาตรา 68)
     3.1  ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค  อุปโภค  และการเกษตร
     3.2  ให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     3.3  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
     3.4  ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
     3.5  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
     3.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
     3.7  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
     3.8  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
     3.9  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
     3.10  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
     3.11  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
     3.12  การท่องเที่ยว
     3.13  การผังเมือง
 
4.  อำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16
     4.1  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
     4.2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ
     4.3  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ
     4.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
     4.5  การสาธารณูปการ
     4.6  การส่งเสริม  การฝึกอบรม  และประกอบอาชีพ
     4.7  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน
     4.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     4.9  การจัดการศึกษา
     4.10  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส
     4.11  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     4.12  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
     4.13  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
     4.14  การส่งเสริมกีฬา
     4.15  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     4.16  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
     4.17  การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     4.18  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
     4.19  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
     4.20  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
     4.21  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
     4.22  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
     4.23  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
     4.24  การจัดการ  การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     4.25  การผังเมือง
     4.26  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
     4.27  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
     4.28  การควบคุมอาคาร
     4.29  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     4.30  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     4.31  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
5. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน   และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (พ.ร.บ. อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 มาตรา 69/1)

6. อำนาจในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ  ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้  แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท  เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น (พ.ร.บ. อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 มาตรา 71) 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 745818 ครั้ง กำลังออนไลน์ 3 คน
Last Update © 2023 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น