หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างทางการบริหารงาน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  แบ่งโครงสร้างทางการบริหารเป็น 2 ฝ่าย  คือ

          - ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย   มีจำนวน  13  คน
          - ฝ่ายบริหาร  มีจำนวน  4 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  ประกอบด้วยโครงสร้าง  2 ส่วน คือ
          - สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  
          - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

          สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 13 คน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลอย  มีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
          สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  พิจารณาให้ความเห็นชอบกิจการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล  
          อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามมาตรา 46  มีดังต่อไปนี้
          1.  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
          2.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
          3.  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

          องค์การบริหารส่วนตำบล  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน  และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง  ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

          ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา 58/5)

          การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย

          หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้  ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนภายในเจ็ดวัน   และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประจำทุกปี

 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

          อำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามมาตรา 59 มีดังต่อไปนี้

          1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

          2. สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

          3. แต่งตั้งและถอดถอน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

          4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

          6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

          มาตรา 60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

          อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

          ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน

          ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคำสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย

          อำนาจในการสั่ง การอนุญาต กาอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ

          การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคห้า ต้องกระทำ ภายใต้การกำกับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 745810 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน
Last Update © 2023 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น